آخرین بروز رسانی قیمت ها 1401/07/02 شنبه
سبد خرید

سایر محصولات مرتبط

(23 )

رفتاردرمانی دیالکتیکی

کد کتاب: 144031

کتاب رفتاردرمانی دیالکتیکی 

کتاب راهنمای مهارت ها

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
تمام شد


رفتاردرمانی دیالکتیکی 

دستورالعمل‌های گروه 

»دیالکتیکی« 

راهنمای تفکر دیالکتیکی 

کاربرگ تکالیف دیالکتیک 

اعتباربخشی چیست؟ 

چگونه اعتباربخشی کنیم؟ 

تمرین اعتباربخشی 

مهارت های اصلی ذهن آگاهی 

حالت‌های ذهن 

مهارت‌های ذهن‌آگاهی 

( 21 مهارت‌های ذهن‌آگاهی ) مهارت چطور

مشاهده و توصیف افکار

مهارتهای روابط بین فردی 

اهداف مؤثر بین فردی 

دســتورالعمل‌هایی بــرای اثربخشــی اهــداف: آنچــه را کــه می‌خواهید به دست آورید 

درخواســت کــردن بــرای آنچــه می‌خواهــم یــا رد کــردن یک درخواست 

ره نمودهایی برای اثربخشی رابطه 

حفظ یک رابطه 

رهنمودهایی برای اثربخشی احترام به خود 

احترام خود را حفظ کنید 

اهداف و اولویت‌ها در موقعیت‌های بین فردی 

کمبود فاکتورهای اثربخشی بین فردی 

باورها درباره اثربخشی روابط بین فردی 

خود تشویقی 

مشاهده و توصیف موقعیت‌های بین فردی 

ابراز هیجان‌ها به شیوه‌ ای مؤثر 

راهبردهایی برای به اشتراک‌ گذاشتن و گوش دادن 

مهارت‌های بیشتر برای حل تعارضات با دیگران 

انتخاب‌هایی دربارۀ شدت هیجانی 

اثربخشی بین فردی تکلیف خانگی 

مهارت های تنظیم هیجان

چرا باید این مهارت‌ها را یاد بگیریم؟ 

دیدگاه سالم به هیجان‌ها 

درباره هیجان‌ها 

چگونه )همه( هیجان‌ها به ما کمک می‌کنند

پاسخ‌های منحصربه‌ فرد ما 

دانستن تفاوت‌ ها

نام‌گذاری هیجان‌ها 

هیجان‌ها این‌گونه عمل می‌کنند 

باورهایی که با آن‌ها زندگی می‌کنیم 

تقویت خودگویی‌ها 

مشاهده و توصیف هیجان‌ها 

کاهش آسیب‌پذیری: قوی ماندن 

پیشنهاد‌هایی برای خواب خوب 

برنامه من برای دور ماندن از ذهن هیجانی 

تسلط برجهان من 

گام‌هایی برای افزایش تجربیات مثبت 

جزوه تنظیم هیجان‌ها 

رهـاکـردن هیجان‌هـای آزاردهنـده: آگاهـی بـه هیجان‌ هـای کنونی 

تغییــر هیجان‌هــا بــا عمــل کــردن بــه شــیوه متضــاد نسبت به هیجان‌های کنونی 

کار برگ عمل متضاد در برابر هیجان‌ها 

مهارتهای تحمل پریشانی 

راهکارهای بقا در بحران 

خود آرامش‌ بخشی 

لحظۀ حال را بهبود ببخشید 

فکر کردن به مزایا و معایب 

مدیریت امیال 

راهنمایـی بـرای پذیـرش واقعیـت: مشـاهده تمریـن نفـس کشیدن خود 

راهنمای پذیرش واقعیت تمرین نیم- لبخند 

راهکارهایـی بـرای پذیـرش واقعیـت تمرینـات آگاهی بخـش 

اصول اولیه پذیرش زن دگی با شرایط زندگی 

کاربرگ پذیرش واقعیت 

پیدا کردن اشتیاق 

کاربرگ پیدا کردن تمایل به لجاجت 

واژه نامه هیجانات 

راه هایی برای توصیف هیجان ها 

سایر واژه های مهم برای هیجان ها 

واژه نامه انگلیسی به فارسی 

واژه نامه فارسی به انگلیسی 

رفتاردرمانی دیالکتیکی


رفتاردرمانی دیالکتیکی

رفتاردرمانی دیالکتیکی

سایر محصولات مرتبط

پرفروش های روان/روان درمانی/مشاوره/رفتار درمانی دیالکتیکی