آخرین بروز رسانی قیمت ها 1401/11/19 چهارشنبه
سبد خرید

(16 )

فتوگرافی در دندانپزشکی

کد کتاب: 120895
کتاب فتوگرافی در دندانپزشکی
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
موجود
10% 328000 تـومان 295,200 تومان
تعداد :

کتاب فتوگرافی در دندانپزشکی


کتاب فتوگرافی در دندانپزشکی

درمان هـای دندانپزشـکی در سـطوح مختلفـی انجـام می گیـرد کـه علاوه بر آثـار درمانـی، باعث بـروز تغییراتـی در وضعیت ظاهـری می گردنـد. ثبـت وضعیـت قبـل از درمـان و مقایسـه آن بـا حالـت ظاهـری در انتهـای درمـان، علاوه بـر فراهـم آوردن امـکان مقایسـه بـرای بیمـار و حفـظ آن تغییـرات در بایگانـی مراکز درمانـی، می تواند در جهت آموزش دانشـجویان و دسـتیاران نیـز مفید باشـد.  کتـاب حاضـر در دو بخـش تئـوری و عملـی نگاشـته شـده اسـت کـه در بخـش تئـوری بـه مباحـث پایـه ای چـون مفهـوم اکسـپوژر، اصـول تصویربـرداری دیجیتـال، کاربـرد فلـش و تنظیمـات دوربیـن می پـردازد. در بخـش عملـی نیـز روش هـای اخذ تصویـر داخـل و خـارج دهانـی و مباحـث وابسـته بـه آنهـا را ارائـه می نمایـد. مطالعـه کتـاب حاضر را به دانشـجویان دندانپزشـکی، هنر و عکاسـی، دسـتیاران دندانپزشـکی و دندانپزشـکان، علاقمندان و شـاغلین حرفه هـای وابسـته بـه بایگانی مدارک بیمـاران توصیـه می نماییم.

فتوگرافی در دندانپزشکی


فتوگرافی در دندانپزشکی

فتوگرافی در دندانپزشکی

سایر محصولات مرتبط

پرفروش های دندانپزشکی/مرجع